Viimeisen vuosikymmenen aikana teollisuudessa tapahtuneiden tapaturmien määrä on pysynyt lähes samana. Työturvallisuuslain mukaan työantajalla on velvollisuus varmistaa, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja siellä työskentelevä ulkopuolinen työnantaja ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä.

Oleellinen osa henkilöturvallisuuden varmistamista yhteisellä työpaikalla on siellä työskentelevän työvoiman perehdyttäminen tunnistamaan työhön liittyvät vaarat. Erityisen tärkeää tämä perehdyttäminen on ulkopuolisen työvoiman osalta.

Työpaikan työturvallisuusasioihin perehtyminen pienemmissä korjaus- ja muutosprosesseissa on jäänyt usein pinnalliseksi.

Työturvallisuustoiminnan kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on panostettu turvallisuuskoulutuksen kehittämiseen yleisellä teollisuuden vaaroihin perehdyttämiseen tähtäävällä koulutuksella, Työturvallisuuskorttikoulutuksella.


Koulutusmallin käyttöönotto perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä se korvaa lakisääteistä työpaikka- ja työtehtäväkohtaista perehdyttämistä.

 • Työturvallisuuskorttikoulutuksen vahvuuksia tilaajalle, toimittajalle ja työntekijöille ovat:
 • antaa valmiudet laadukkaaseen perehdyttämiseen
 • vähentää teollisuuden tapaturmia, erityisesti riskialttiissa töissä sattuvia vakavia tapaturmia
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • yhtenäistää toimintatapoja työturvallisuuskoulutuksessa
 • yhtenäisen koulutusmallin avulla voidaan välttää päällekkäistä koulutusta, jota ovat antaneet eri tilaajatahot
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota myös oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • saadaan aikaan jatkuvan parantamisen malli koulutusmateriaalin ollessa yhteisessä valvonnassa ja yleisesti käytettävissä. (Työturvallisuuskortin voi kuitenkin myöntää ainoastaan henkilö, jolla on työturvallisuuskorttitoimikunnan hyväksyntä toimia kurssinjohtajana Työturvallisuuskorttikursseilla.)
 • alentaa merkittävästi kustannuksia, joita syntyy tapaturmista ja niistä aiheutuvista menetyksistä yrityksille

Työturvallisuuslainsäädännön lähtökohdat

Työturvallisuuslain (738/2002) 49 §:n mukaan "työpaikalla, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen (yhteinen työpaikka) on työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen kunkin osaltaan ja riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä".

Laki edellyttää mm. sitä, että huolehditaan:

 • selkeästä organisoinnista ja vastuunjaosta niin, että kaikki työpaikalla työskentelevät ovat selvillä turvallisen työnteon edellytyksistä
 • työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintojen yhteensovittamisesta
 • riittävästä töiden valvonnasta ja ohjauksesta jatkuvan tarkkailun periaatteiden mukaisesti
 • työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin kattavuudesta
 • puuttumisesta puutteisiin ja laiminlyönteihin työn turvallisessa suorittamisessa ja tarvittaessa huolehdittava lisäperehdyttämisestä ja ohjauksesta

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja on vastuussa käytännön yhteistoiminnan käynnistämisestä

 • Työturvallisuuskortti -peruskurssi on yksipäiväinen (8:00 - 16:00). Kurssin hinta on 110 € / osallistuja.

Työturvallisuuskortin perus- tai uusintakurssi voidaan haluttaessa pitää myös kurssina, joka kelpaa ammattikuljettajien jatkokoulutuspäivänä. Tällöin kurssin hintaan lisätään kirjaamismaksu 17 €.


Kaikki kurssimme sisältävät koulutusmateriaalin, opetuksen, aamukahvin sämpylöineen, lounaan, iltapäiväkahvin, kirjallisen kokeen pitämisen, todistuksen, työturvakortin sekä rekisterinpidon.

Mainittuihin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Koulutusyksikkö

Koulutuspalvelut

Kari Penkkala
040 836 5642
kari.penkkala@suomenkelitieto.fi

Tapani Ahlqvist
045 277 4656
tapani.ahlqvist@suomenkelitieto.fi

 

Asiakkaitamme mm.